Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bio-exact Communicatie

ALGEMEEN

Artikel 1
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Bio-exact Communicatie.
In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld
worden.
Bio-exact Communicatie wordt verder genoemd de leverancier. Degene die de
overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de afnemer.

KWALITEIT
Artikel 2
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de
geldende professionele normen van de wetenschapsjournalistiek en in overeenstemming
met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in
goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling
wordt overeengekomen.

GEHEIMHOUDING
Artikel 3
De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij in
het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze
vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de
opdracht.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING
Artikel 4
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden
gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn
dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets
anders wordt overeengekomen.
Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze
algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert,
waaronder de gebruikelijke tarieven van de leverancier.

Artikel 5
Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken
gemaakt over:
• het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de
publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
• de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
• de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
• de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de
goedkeuring wordt verleend;
• (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de
nakoming daarvan;
• wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie
tekeningsbevoegd is;
• de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, floppy, post, fax, modem,
koerier, etc.);

• de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst
of dienst;
• het geldende honorarium.
Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:
• eindredactie;
• administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;
• correctie van zet- en/of drukproeven;
• verzorging van illustraties en/of fotografie;
• vormgeving;
• begeleiding van druk en afwerking;
• overige organisatorische begeleiding;
• vertalingen.

Artikel 6
Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn
geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals
voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn
de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending
waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn
gegeven.

CONCEPTTEKST EN EENMALIGE HERZIENING
Artikel 7
Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een
eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst
is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt
overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de
oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in
rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
Artikel 8
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er
sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een
aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden
de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra
werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN
Artikel 9
In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 10
Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek
zijn geen kosten verbonden.
Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor
het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte
anderszins meer dan twee uur werk vraagt dan kunnen aan de werkzaamheden kosten
verbonden worden.
Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in
rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op
een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan
geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11
De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn
vervat blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een
schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een
idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra
schadevergoeding worden gevorderd.
Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages,
analyse en dergelijke journalistieke bijdragen mag de opdrachtgever de in een volledig
betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren.
De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde van
de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.

Artikel 12
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor de duur die is aangegeven op de offerte. Ook een
offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de
competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

KOSTENSOORTEN
Artikel 13
In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen
honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële
kosten en kosten van derden.
Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere
afnemer, dan zal de leverancier dat melden en met de afnemers afspraken maken over de
verdeling van de kosten.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT
Artikel 14
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald,
blijven alle rechten bij de leverancier.

Artikel 15
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt
gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet
gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op
een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

VRIJWARING
Artikel 16
De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en
diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige
of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van
opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier.
De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van
weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde
materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege
of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

AUTEURSRECHTEN
Artikel 17
De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering
toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen
gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover
hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 18
Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt
de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het
oorspronkelijke honorarium.
Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken,
komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 18A
Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk
op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie
maal het overeengekomen honorarium.
Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het
gebruikelijke tarief van de auteur.
Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder
toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

Artikel 19
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de
uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen
van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden
aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is
geen overwegend bezwaar.
De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van
een pseudoniem.
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten
minste honderd % van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 20
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur
krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage
verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte
werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de
afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de
opdracht.

Artikel 21
De bepalingen van artikel 16 tot en met 20 hebben ook betrekking op teksten die de
leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij
gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 22
De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het
recht van de leverancier om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk
geleden materiële en immateriële schade te vorderen.
Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet
gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 23
Voor ideeën en tips van de leverancier die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de
realisatie van een product, dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke vergoeding
te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van
het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

BETALING
Artikel 24
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van
publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 25
De betalingstermijn is 30 dagen vanaf factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Bij betaling na de betalingstermijn is de wettelijke rente over het hele
bedrag verschuldigd vanaf de dag dat de betalingstermijn overschreden is.

Artikel 26
Wanneer een factuur niet binnen de afgesproken betalingstermijn voldaan wordt zijn alle
kosten die gemaakt worden om de factuur alsnog geïncasseerd te krijgen voor rekening van
de opdrachtgever.

GESCHILLEN
Artikel 27
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een
minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de
rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen
geschillenrechter.

Download algemene voorwaarden > Algemene voorwaarden Bio-exact Communicatie